31996.04
-0.56% -178.87
24. 11:51:42 FXCM
Range: 31739.74 / 32257.74
3938.61
-0.50% -19.73
24. 11:51:42 FXCM
Range: 3908.29 / 3968.92
28063.00
-0.85% -241.00
24. 11:51:07 NetDania
Range: 27347.00 / 28376.00
4132.96
-1.35% -56.75
24. 11:51:42 FXCM
Range: 4095.97 / 4198.98
3265.65
-0.64% -21.00
24. 03:00:07 Shanghai SE
Range: 3260.84 / 3282.74

Calendar

Fri, Mar 24, 2023
Medium
Act: -3.5%
Fcst: -4.7%
Prev: -5.2%
Medium
Act: 1.2%
Fcst: 0.2%
Prev: 0.9%
Medium
Act: -3.3%
Fcst: -4.7%
Prev: -5.4%
Medium
Act: 1.5%
Fcst: 0.1%
Prev: 0.9%
Low
Act: 21.35%
Prev: 56.51%
Medium
Act: 54
Fcst: 51.8
Prev: 51.7
Low
Act: 55.5
Fcst: 52.5
Prev: 53.1
Medium
Act: 47.7
Fcst: 48
Prev: 47.4
High
Act: 52.6
Fcst: 51
Prev: 50.7
Medium
Act: 53.9
Fcst: 51
Prev: 50.9
High
Act: 44.4
Fcst: 47
Prev: 46.3
High
Act: 54.1
Fcst: 51.9
Prev: 52
Medium
Act: 55.6
Fcst: 52.5
Prev: 52.7
Medium
Act: 47.1
Fcst: 49
Prev: 48.5
High
Act: 52.8
Fcst: 53
Prev: 53.5
Medium
Act: 52.2
Fcst: 52.8
Prev: 53.1
Medium
Act: 48
Fcst: 49.8
Prev: 49.3
Low
Act: 572.8B
Prev: 560B
Low
Act: 15.7%
Fcst: 15.5%
Prev: 15.5%
Low
Act: 0.69%
Fcst: 0.65%
Prev: 0.76%
Medium
Act: 0%
Fcst: 0.2%
Prev: 0.4%
High
Act: 0.2%
Fcst: 0%
Prev: 0.3%
High
Act: 1.4%
Fcst: 0.7%
Prev: 0%
Medium
Act: -0.5%
Fcst: 0%
Prev: -5.6%
Medium
Act: 0.9%
Fcst: 0.6%
Prev: -0.7%
High
Act: -1%
Fcst: 0.6%
Prev: -5%
Medium
Act: 53.8
Fcst: 50.5
Prev: 50.6
Medium
Act: 53.3
Fcst: 50.1
Prev: 50.1
Medium
Act: 49.3
Fcst: 47
Prev: 47.3
Medium
Share on,