US ETFs

26. 00:00:00 ETF NYSE
Range: 24.951 / 24.951
22.62
0.00% 0.00
25. 15:58:31 ETF NASDAQ
Range: 22.6 / 22.66
24.0497
0.49% 0.12
16. 12:48:11 ETF NYSE
Range: 23.925 / 24.0497
31.05
1.31% 0.40
16. 15:46:38 ETF NYSE
Range: 31.05 / 31.095
24.54
-0.16% -0.04
16. 15:51:08 ETF NYSE
Range: 24.47 / 24.56
26.27
0.27% 0.07
16. 13:17:32 ETF NYSE
Range: 26.27 / 26.28
24.88
3.15% 0.76
16. 12:06:01 ETF NYSE
Range: 24.88 / 24.88
16. 15:59:30 ETF NYSE
Range: 98.37 / 99.97
16. 15:59:34 ETF NYSE
Range: 95.635 / 96.36
16. 15:59:49 ETF NYSE
Range: 66.02 / 66.51
16. 15:59:59 ETF NYSE
Range: 16.2007 / 16.4027
16. 15:59:52 ETF NYSE
Range: 130.19 / 131.25
16. 14:43:52 ETF NYSE
Range: 34.7 / 34.87
16. 15:59:54 ETF NYSE
Range: 10.44 / 10.5815
16. 12:38:52 ETF NYSE
Range: 17.955 / 17.96
14. 00:00:00 ETF NYSE
Range: 21.23 / 21.23
16. 14:32:27 ETF NYSE
Range: 7.87 / 7.87
16. 15:46:22 ETF NYSE
Range: 15.3417 / 15.4
15. 12:52:30 ETF NYSE
Range: 34.63 / 34.63
15. 11:27:04 ETF NYSE
Range: 18.5 / 18.6699
15. 00:00:00 ETF NYSE
Range: 20.058 / 20.058
16. 00:00:00 ETF NYSE
Range: 18.265 / 18.265
16. 15:56:03 ETF NYSE
Range: 34.35 / 34.529
16. 13:17:38 ETF NASDAQ
Range: 42.56 / 43.0003
16. 15:27:44 ETF NYSE
Range: 37.04 / 37.3099
16. 15:54:22 ETF NYSE
Range: 49.4701 / 50.11
16. 15:59:52 ETF NYSE
Range: 49.5 / 49.63
31.34
0.32% 0.10
16. 15:59:43 ETF NYSE
Range: 31.24 / 31.52
16. 15:03:00 ETF NYSE
Range: 49.58 / 49.67
16. 15:59:44 ETF NYSE
Range: 41.1299 / 41.56
16. 15:58:04 ETF NYSE
Range: 33.19 / 33.61
16. 15:59:57 ETF NYSE
Range: 18.745 / 19.025
16. 15:59:55 ETF NYSE
Range: 42.089 / 42.58
16. 15:59:57 ETF NYSE
Range: 41.28 / 41.819
16. 15:59:53 ETF NYSE
Range: 39.1 / 39.63
16. 15:59:50 ETF NYSE
Range: 52.66 / 53.43
16. 15:59:59 ETF NYSE
Range: 34.8266 / 35.33
16. 15:59:56 ETF NYSE
Range: 22.66 / 22.9299
16. 15:55:01 ETF NYSE
Range: 30.06 / 30.5199
16. 15:59:52 ETF NYSE
Range: 32.36 / 32.8