US ETFs

16. 15:00:17 ETF NASDAQ
Range: 76.056 / 76.31
11. 13:49:17 ETF NYSE
Range: 92.13 / 92.53
11. 09:30:00 ETF NYSE
Range: 31.67 / 31.67
11. 13:58:53 ETF NYSE
Range: 28.82 / 28.95
11. 13:58:19 ETF NASDAQ
Range: 40.99 / 41.145
11. 13:59:19 ETF NASDAQ
Range: 35.3859 / 35.66
11. 13:02:51 ETF NASDAQ
Range: 24.1018 / 24.18
11. 09:55:43 ETF NYSE
Range: 36.2466 / 36.2466
11. 13:45:15 ETF NYSE
Range: 19.46 / 19.5