US ETFs

16. 15:59:54 ETF NYSE
Range: 27.92 / 28.22
16. 15:59:20 ETF NASDAQ
Range: 41.91 / 42.15
16. 15:59:55 ETF NASDAQ
Range: 35.301 / 35.6334
16. 14:12:31 ETF NASDAQ
Range: 23.44 / 23.44
16. 15:44:06 ETF NYSE
Range: 37.2699 / 37.2699
16. 15:53:30 ETF NYSE
Range: 18.67 / 18.71